OZ Františka Suláka

Občianske združenie bolo založené roku 2009

Cieľom občianskeho združenia sú nasledovné činnosti:
podporovať a zabezpečovať rímskokatolícky kostol Ducha Svätého v Šávoli , filiálnych kostolov v Prši , Bulharoch a Buzitke za účelom zachovania pamiatok.
nákup cirkevnej literatúry , kníh a časopisov.
organizovanie a usporiadanie stretnutí mladých i starších občanov so zameraním na zveľaďovanie duchovných hodnôt.
František Sulák (*16.decembra1862 +08. februára 1931)
Žil v Šávoli. Počas 1. svetovej vojny tragicky zahynul v neďalekej pieskovej bani jeho jediný syn.
Venoval veľa úsilia i finančných darov na kostol i celú šávoľskú farnosť.
Za čo ho pápež Pius XI odmenil vyznamenaním „Pro ecclesia et pontifece“ (pápežským krížom – medailov cti – pápeža Leva XIII).
Toto vyznamenanie sa udeľuje laikom za výnimočné zásluhy pre dobro Cirkvi.

ŠÁVOĽ : 70, 985 41
IČO: 42 186 714
IBAN: SK22 0200 0000 0026 6599 5857
Tel.kontakt 0905 482 862
0908 328 446
Môžete nám venovať svoje 2% dane z príjimu