Modlitby

Litánie k sv. Jánovi Pavlovi II
Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami
Svätá Mária, oroduj za nás

Ponorený v Otcovi bohatom na milosrdenstvo, oroduj za nás
Zjednotený s Kristom, Vykupiteľom človeka, oroduj za nás
Naplnený Duchom Svätým, Pánom a Oživovateľom, oroduj za nás
Úplne oddaný Márii, oroduj za nás
Priateľ svätých a blahoslavených, oroduj za nás
Nástupca svätého Petra a sluha sluhov Božích, oroduj za nás
Strážca Cirkvi učiaci pravdy viery, oroduj za nás
Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu, oroduj za nás
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny, oroduj za nás
Horlivý ctiteľ Eucharistie, oroduj za nás
Neúnavný pútnik tejto zeme, oroduj za nás
Misionár všetkých národov, oroduj za nás
Svedok viery, nádeje a lásky, oroduj za nás
Vytrvalý účastník Kristovho utrpenia, oroduj za nás
Apoštol zmierenia a pokoja, oroduj za nás
Podporovateľ civilizácie lásky, oroduj za nás
Hlásateľ novej evanjelizácie, oroduj za nás
Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu, oroduj za nás
Učiteľ ukazujúci svätosť ako rozmer života, oroduj za nás
Pápež Božieho milosrdenstva, oroduj za nás
Veľkňaz zhromažďujúci Cirkev na prinášanie obetí, oroduj za nás
Pastier sprevádzajúci ovečky do neba, oroduj za nás
Brat a majster kňazov, oroduj za nás
Otec zasvätených osôb, oroduj za nás
Ochranca kresťanských rodín, oroduj za nás
Posilnenie manželov, oroduj za nás
Ochranca nenarodených, oroduj za nás
Opatrovník detí, sirôt a opustených, oroduj za nás
Priateľ a vychovávateľ mládeže, oroduj za nás
Dobrý Samaritán trpiacich, oroduj za nás
Podpora pre ľudí starších a osamelých, oroduj za nás
Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti, oroduj za nás
Muž modlitby ponorený v Bohu, oroduj za nás
Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta, oroduj za nás
Stelesnenie pracovitosti, oroduj za nás
Zamilovaný do Kristovho kríža, oroduj za nás
Príkladne realizujúci povolanie, oroduj za nás
Vytrvalý v utrpení, oroduj za nás
Vzor života a zomierania pre Pána, oroduj za nás
Napomínajúci hriešnikov, oroduj za nás
Ukazujúci cestu zblúdilým, oroduj za nás
Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu, oroduj za nás
Rešpektujúci protivníkov i prenasledovateľov, oroduj za nás
Hovorca i obhajca prenasledovaných, oroduj za nás
Pomocník nezamestnaných, oroduj za nás
Starostlivý o osoby bez prístrešia, oroduj za nás
Navštevujúci väzňov, oroduj za nás
Posilňujúci slabých, oroduj za nás
Učiaci všetkých solidarite, oroduj za nás

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj a nad nami, Pane.
Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K. Oroduj za nás svätý Ján Pavol.
Ľ. Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista, Vykupiteľa človeka.

Modlime sa:
Milosrdný Bože, prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského života a poslania svätého Jána Pavla II. a na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom.
Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

Modlitba o dosiahnutie milostí na príhovor svätého Jána Pavla II.

Ó, Najsvätejšia Trojica,
ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II.,
ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky,
za slávu Kristovho kríža,
za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje.
S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo
a na materinský prihovor Panny Márie,
nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera,
a ukázal nám,
že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života
a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou.
Daj nám na jeho príhovor
a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré žiadame.

Ján Pavol II., náš svätý orodovník,

pomocník v ťažkých situáciách.
Ty, ktorý si svojím životom svedčil
o veľkej láske voči Bohu i ľuďom,
sprevádzaš nás po cestách Ježiša i Márie,
aby sme milovali oboch a túžiš pomáhať všetkým.
Skrze lásku a veľké utrpenie, ktoré si obetoval za blížnych,
každým dňom si sa približoval k svätosti.
Prosím Ťa o orodovanie v tejto mojej veci (povedz ju v modlitbe) …..
Verím, že mi pomôžeš skrze Tvoju vieru, lásku
a orodovanie predniesť moju záležitosť pred Pána Boha.
Dôverujem Božiemu milosrdenstvu
a moci Tvojho pápežského orodovania.
Túžim sa približovať k Bohu skrze Ježiša
a Máriu prostredníctvom Tvojho príkladu.

Modlitba kardinála Angela Comastriho:

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna
udeľ nám svoje požehnanie!

Požehnávaj Cirkev, ktorú si miloval,
ktorej si slúžil a ktorú si viedol,
sprevádzaj ju po cestách sveta,
aby priniesla Ježiša všetkým a všetkých priviedla k Ježišovi.

Požehnávaj mládež, ktorá bola Tvojou radosťou.
Pomôž jej hľadieť k nebesiam, aby našla svetlo,
ktoré osvetľuje cesty tohto života.

Požehnávaj rodiny, požehnávaj každú rodinu!
Varoval si pred útokmi satana,
ktoré viedol proti tej drahocennej iskre z neba,
keď ju Boh zapálil na zemi.
Svätý Ján Pavol, pomáhaj rodinám svojím orodovaním.

Oroduj za celý svet poznačený konfliktami,
vojnami, nespravodlivosťou.
Ty, ktorý si vždy bol proti vojne,
pozývaj k dialógu zasievajúc lásku:
oroduj za nás, aby sme boli neúnavní rozsievači pokoja.

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna
nech zostúpi na nás Božie požehnanie. Amen.

Modlitba, ktorú sa svätý Ján Pavol II. modlil celý život

Duchu Svätý,
prosím Ťa o dar Múdrosti,
aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,
o dar Rozumu,
aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,
o dar Poznania,
aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,
o dar Rady,
aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,
o dar Sily,
aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,
o dar Nábožnosti,
aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,
o dar Bázne voči Bohu,
aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.

Mariánské litanie Jana Pavla II.
Podľa encykliky Redemptoris Mater

Otče, večná láska, ktorá si nám skrze Máriu dala Krista, zmiluj sa nad nami.
Kriste, telo a krvi Panny Máriu, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ktorý si spôsobil v Márii najväčšie dielo milosti, zmiluj sa nad nami.

Mária, plná milosti, oroduj za nás.
Mária, zornička spásy,
Mária, obraze a vzor cirkvi,
Mária, najmilovanejšia matka cirkvi,
Mária, vodkyňa Božieho ľudu,
Mária, sláva Božej milosti,
Mária, vodkyňa pokorných a chudobných,
Mária, vzore vo skúškach viery,
Mária, spojená s Kristom v nepochopení a bolesti,
Mária, verná Kristu až do jeho smrti na kríži,
Mária, obraz a zrkadlo tajomstva Krista,
Mária, matka Krista a matka ľudí,
Mária, dokonalá v obetovaní lásky,
Mária, matka všetkých bratov v Kristovi,
Mária, materská prostrednica Cirkvi a ľudí,
Mária, Kristova spolupracovníčka na spáse,
Mária, matka osláveného Pána,
Mária, ktorá nás vedieš k eucharistii,

Baránok Boží, zrodený z Panny Márie, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, sláva Panny Márie, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, pokoj a zmierenie človeka, zmiluj sa nad nami.

MODLITBA ZA RODINU (Ján Pavol II.) Pane, Ty Si otcom každej rodiny na Zemi Ty si otcom všetkých ľudí. Daj, skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom Tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len Ty si opravdivá Láska a Život. Daj, aby Tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život po všetky veky vekov. Amen.

Litánia Szent II. János Pál tiszteletére
Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!

Szent János Pál – Könyörögj érettünk!
Az Atyában elmerülő – Könyörögj érettünk!
Irgalomban gazdag – Könyörögj érettünk!
Krisztussal egyesült, az ember Megváltójával – Könyörögj érettünk!
Szentlélekkel teljes, Urunkkal és Életadónkkal – Könyörögj érettünk!
Teljesen Máriának szentelt – Könyörögj érettünk!
Szentek és boldogok barátja – Könyörögj érettünk!
Szent Péter utóda és Isten szolgáinak Szolgája – Könyörögj érettünk!
Az Egyház védelmezője – Könyörögj érettünk!
A hitigazságok Tanítója – Könyörögj érettünk!
A Zsinat atyja és a meghozott döntések végrehajtója – Könyörögj érettünk!
A keresztények és az egész emberi család egységének pillére – Könyörögj érettünk!

Az Eukarisztia lánglelkű imádója – Könyörögj érettünk!
A Föld fáradhatatlan zarándoka – Könyörögj érettünk!
Minden népek misszionáriusa – Könyörögj érettünk!
A hit, a remény és a szeretet tanúja – Könyörögj érettünk!
Krisztus szenvedéseiben kitartó részese – Könyörögj érettünk!
Az egység és a béke apostola – Könyörögj érettünk!
A szeretet civilizációjának előmozdítója – Könyörögj érettünk!
Az új evangélizáció prédikátora – Könyörögj érettünk!
Mester, aki a mély vizekre biztat – Könyörögj érettünk!
Tanító, aki az életszentséget a keresztény élet mértékeként mutatja – Könyörögj érettünk!
Az Isteni Irgalmasság pápája – Könyörögj érettünk!
Főpapja azoknak, akik az Egyházban egyesültek áldozatbemutatásra – Könyörögj érettünk!

A papok testvére és mestere – Könyörögj érettünk!
Az Istennek szentelt személyek atyja – Könyörögj érettünk!
A keresztény családok védelmezője – Könyörögj érettünk!
A házastársak támasza – Könyörögj érettünk!
A magzatok védnöke – Könyörögj érettünk!
A gyereke, az árvák és az elhagyottak védelmezője – Könyörögj érettünk!
A fiatalok barátja és nevelője – Könyörögj érettünk!
A szenvedők irgalmas szamaritánusa – Könyörögj érettünk!
Az idősek és a magányosok támogatója – Könyörögj érettünk!
Az emberi méltóság igazságának prédikátora – Könyörögj érettünk!
Istenben elmerült imádság embere – Könyörögj érettünk!
A liturgia szerelmese, amely lehozza az Áldozatot a világ oltáraira – Könyörögj érettünk!
A kemény munka megtestesítője – Könyörögj érettünk!
Krisztus Keresztjének szerelmese – Könyörögj érettünk!
A hivatások példás segítője – Könyörögj érettünk!
A szenvedésben türelmes – Könyörögj érettünk!
Az Úrban való életnek és halálnak a példaképe – Könyörögj érettünk!

Te, a bűnösök figyelmezője – Könyörögj érettünk!
Te, aki tévelygőknek utat mutatsz – Könyörögj érettünk!
Te, aki az ellened vétőknek megbocsátottál – Könyörögj érettünk!
Te, aki az ellenségeid és az üldözőid szeretted – Könyörögj érettünk!
Az üldözöttek ügyvédje és védelmezője – Könyörögj érettünk!
A munkanélküliek támogatója – Könyörögj érettünk!
A hajléktalanok gondoskodója – Könyörögj érettünk!
A foglyok meglátogatója – Könyörögj érettünk!
A gyengék támasza – Könyörögj érettünk!
Te, aki mindenkit a szolidaritásra tanítottál – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk szent II. János Pál!
Hogy életünk és szavaink által hirdessük a világnak Krisztust, az emberi nem Megváltóját!

Könyörögjünk:
Irgalmas Isten, köszönjük neked Szent János Pál apostoli életének és küldetésének ajándékát, és az ő közbenjárása segítsen bennünket növekedni az Irántad való szeretetben, és hogy bátran hirdessük Krisztus szeretetét minden embernek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Ima szent II.János Pál pápához kegyelmekért

Ó Legszentebb Szentháromság, köszönjük Neked a kegyelmet, hogy Egyházadnak megadtad II.János Pál pápát. Köszönetet mondunk irántunk való gyengéd atyai szeretetedért, Krisztus Urunk dicsőséges keresztjéért, a Szent Lélek fényéért mely rajta keresztül is reánk sugárzik. Ö, a Te végtelen irgalmadba és a Boldogságos Szent Szűz Máriába vetett bizalom által az élő Jézust mutatta meg nekünk mint a jó pásztor. Rámutatott, hogy a szentségre való törekvés a keresztény élet szükséges része és ezaz az út, amely a Veled való teljes egységre vezet.
Add meg nekünk kérünk a Te szent akaratodból és az ő közbenjárására a kegyelmet, melyért abban a reményben fohászkodunk hozzád, hogy hamarosan őt a szentek közösségében tisztelhetjük.

Ima János Pál pápa a család

Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik,
Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy,
add meg, hogy a Földön minden család
– Fiad, Jézus Krisztus által,
ki “asszonytól született”, és a Szentlélek által
legyen az isteni kegyelem forrása,
az élet és szeretet igazi szentélye
a nemzedékek számára,
melyek egymásra következnek.
Add meg, hogy kegyelmed vezérelje
a házastársak gondolatait és cselekedeteit
családjuk és a világ minden családjának javára.
Add, hogy a fiatal nemzedékek
erős támaszt találjanak a családban
emberségük érdekében,
hogy igazságban és szeretetben
növekedjenek.
Add, hogy a szeretet,
megerősítve a házasság szentsége által,
erősebbnek mutatkozzék,
mint bármely gyöngeség és minden válság,
mely családjainkat néha sújtja.
Végül kérünk, add meg,
a názáreti Szent Család közbenjárása által,
hogy az Egyház a Föld összes nemzete között
sikerrel hajthassa végre küldetését
a családban és a családokon keresztül,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által,
aki az út, az igazság és az élet,
mindörökkön örökké.