Fotoalbum

  • Fotogaleria
Deň otcov 2016

Zopár fotografií z dňa otcov.

MDD 2016

Deň detí vo farnosti Šávoľ: v sobotu 04.06. sme spoločne oslávili na farskom dvore medzinárodný deň detí. Ráno sme si pri svätej omši vyprosili dobré počasie a Božie požehnanie do celého dňa. O 10:00 sa všetko začalo, najskôr otcovia z farnosti propravili nafukovacie atrakcie, postavili trampolínu. Potom prišiel na rad aj paintball a mohli sme otestovať svoju mušku na terčoch, ktoré sme si sami nakreslili. Na obed sme si pochutnali na pizze. Sme vďační Pánu Bohu za skvelé počasie a rodičov, starých rodičov a našich dobrodincov vďaka, ktorým sme strávili niekoľko krásnych chvíľ. Ako povedal aj pri svätej omši pán farár ostáva len veriť, že dnešok neostane len dvore fary ale i v našich srdciach. Aby sme sa aj takto viac priblížili k Pánu Bohu.

Medovníčky

Medovníčky: dnes 13.12. na tretiu adventnú nedeľu sme naplnili výzvu apoštola Pavla „RADUJTE SA“ a už štvrtý krát sme sa stretli pri medovníčkoch na fare. Balíčky, ktoré nabalili naše šikovné mamy a staré mamy, z vlastnoručne vyrobených medovníčkov si budú môcť naši veriaci za dobrovoľný príspevok zobrať na budúcu nedeľu. Medovníčky, ktoré zostanú potom odnesieme ako po minulé roky do niektorého z detských domovov alebo domovov dôchodcov v našom dekanáte. Prajeme vám požehnaný advent i vianočné sviatky. Niekoľko fotiek vám ponúkame:

Leto 2015

leto: dovolenky či prázdniny sú v plnom prúde. My už teraz môžeme povedať, že aj napriek suchu je veľkým požehnaním pre celú našu farnosť. Osemnásteho júna náš pán farár priniesol z Krakowa od pána kardinála Stanislawa Dziwisza relikviu sv. Jána Pavla II. . Za milosť prítomnosti relikvie milovaného svätca a pápeža ďakujeme Bohu, pánovi kardinálovi Dziwiszovi i vdp. Jurajovi Spuchľákovi, riaditeľovi rádia Lumen. O mesiac neskôr sme spolu s ním a pánom dekanom nášho novohradského dekanátu vdp. Adriánom Olachom prežívali pri svätej omši uvedenie farára do úradu. Pri tejto svätej omši náš staronový pán farár prečítal svoj menovací dekrét, podpísal vyznanie viery a držiac pravú ruku na Sv. Písme zložil slávnostnú prísahu. My jeho veriaci mu k tomu gratulujeme a pripájame naše modlitby a prosby o Božie požehnanie. Ešte čakáme relikviár, v ktorom bude uložená spomínaná relikvia a oficiálne ju uložíme pri svätej omši v našom farskom kostole. Kde ostane uložená k verejnej úcte.

Odpust Ružencovej Panny Márie v Prši

V nedeľu sme slávili odpustovú slávnosť v našom kostole Ružencovej Panny Márie v Prši. Ponúkame vám niekoľko fotiek. Nech naša Ružencová matka oroduje za nás.

Rozlúčka s prázdninami na fare v Šávoli

30.08.2014 – posledná augustová sobota patrila v Šávoli na fare deťom a mládeži všetkých troch našich farností. Hneď ráno sme krátkou modlitbou poďakovali za prázdniny, poprosili o priaznivé počasie pre dnešný deň. A potom už začali prípravy na pekný deň. Prišli nafukovacie atrakcie, paintball, facepainting. Ponúkame vám niekoľko fotografií. Vďaka Pánu bohu, že vyslyšal našu modlitbu, aj za celé prázdniny, mamám a babkám, ktoré nám napiekli vynikajúce koláčiky, za hotdogy, ... . Samozrejme úprimné Pán Boh zaplať všetkým čo prispeli ku kráse tohto dňa. Tešíme sa na budúce. Všetkým úspešný štart do nového školského roka.

Deň matiek

Deň matiek – po dlhšom oddychu  na fare, sa v nedeľu stretli mamy našej farnosti a spoločne oslávili svoj deň. Priniesli koláčiky a iné dobroty. Na začiatok sa spoločne pomodlili za rodiny našej farnosti svätý ruženec, modlitbu svätého Jána Pavla II. a modlitbu za celú našu farnosť. Potom sa už všetky venovali tomu, čo vedia ženy najlepšie – rozprávaniu pri káve ;) . Strávili sme príjemné popoludnie na fare a spojili príjemné s užitočným (príjemné stretnutie a modlitbu). Srdečná vďaka všetkým, ktorí prišli a nie s prázdnou  , milostivému Bohu určite prítomnému medzi nami.

Adventné stretnutie pri medovníčkoch

Na druhú adventnú nedeľu sa stretli gazdinky z našej farnosti na fare. Každá doniesla z domu vlastné medovníčky a spoločne ich pobalili. Balíčky si na tretiu adventnú nedeľu za dobrovoľný príspevok môžu veriaci zobrať domov. Opäť mali zastúpenie aj chlapi a tento rok prvý krát aj mladšia generácia. Všetkým patrí veľká vďaka. Medovníčky, ktoré ostanú tento rok potešia dôchodcov v niektorom domove v okolí.

Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Prši

V nedeľu sme oslávili patrónku nášho kostola i obce Ružencovú Pannu Máriu. Slávnosť bola spojená so stým výročím posviacky kostola. Svätú omšu celebroval vdp. Patrik Balázs z Rimavskej Soboty, hrou na tárogató ju spestril Alexander Agócs zo Šávoľa. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k dôstojnému sláveniu našej slávnosti. Najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu a našej nebeskej matke Ružencovej Panne Márii.

Prvé sväté prijímanie

23.06.2013 – farský kostol v Šávoli i celú našu farnosť naplnila radosť, že 13 detí po prvý krát prijali Krista pod tajomným spôsobom prítomného v sviatosti Oltárnej. Pán farár v homílii zdôraznil potrebu pravidelného prijímania pre veriaceho človeka. Deti po náležitej príprave v škole na náboženstve aj na pravidelných stretnutiach spolu s rodičmi na fare, v sobotu pristúpili prvý krát k svätej spovedi. Ako pán farár zdôraznil dnes sa tešili rodičia a deti spolu s Pánom Ježišom. Ďalej už to bude na nich či Pán Ježiš bude hosťom v ich srdciach a budú tak meniť farnosť k lepšiemu. My všetci im v tom budeme určite pomáhať okrem iného hlavne modlitbou.

Obrady Zeleného štvrtka a Posledná večera

Ponúkame vám niekoľko fotiek zo slávenia Zeleného štvrtka (pamiatky Pánovej večere) v našej farnosti. Najskôr to bola svätá omša vo farskom kostole Ducha Svätého, pri ktorej vybraným mužom (spevákom pašií a miništrantom) umýval pán farár nohy. Po svätej omši pre tých, ktorí mali chuť a čas sa v škole konala „Posledná večera“. Okrem veriacich sa jej zúčastnili aj niektorí kňazi z okolia. Jahňatá pripravili v pekárni a naši šikovní veriaci priniesli ostatné dobroty a pripravili stolovanie. Fotografie nafotil „náš farský fotograf“, nádejná fotografická hviezda nášho regiónu ;) . Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto sláveniu pamiatky na Pánovu večeru úprimné Pán Boh zaplať.

Stretnutie pri medovníčkoch

– stáva sa tradíciou, že na druhú adventnú nedeľu sa stretávame na fare pri medovníčkoch. Tieto dobroty napečú naše mamy a staré mamy, prinesú ich na faru kde ich potom polia do malých balíčkov. Nasledujúcu nedeľu po svätých omšiach si ich naši veriaci môžu zobrať domov a prípadne prispieť dobrovoľným príspevkom. Takto vyzbierané peniaze potom použijeme na rôzne akcie pre potreby našej farnosti a našich núdznych. Medovníčky, ktoré zostanú potom potešia deti v detských domovoch a sociálnych zariadeniach. Niekoľko fotografií z tejto akcie vám ponúkame

Relikvia Jána Pavla II.

od 02.12.2012 – 09.12.2012 sme mali možnosť postupne v oboch našich farnostiach (Buzitka a Šávoľ) uctiť si relikviu (kvapku krvi) blahoslaveného Jána Pavla IIV každom kostole sme sa pred svätou omšou pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva, litánie k Božiemu milosrdenstvu, slávili svätú omšu, po nich litánie k blahoslavenému pápežovi a po požehnaní mal každý možnosť uctiť si osobne relikviu. . Aj takýmto spôsobom sme začali advent v roku viery. Veríme, že chvíle strávené na kolenách pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou i relikviou prinesú svoje ovocie v duchovnom živote našich farností. Túto relikviu našej farnosti zapožičalo Rádio Lumen. Úprimné Pán Boh zaplať za možnosť pokloniť sa Božej láske v tomto výnimočnom pápežovi, Bohu i vdp. Jurajovi Spuchľákovi riaditeľovi rádia. Ponúkame vám niekoľko fotografií.

Stolnotenisový turnaj o pohár bratov Bacskaiovcov

Stolnotenisový turnaj o pohár bratov Bacskaiovcov – v sobotu sme sa stretli už na treťom ročníku tohto turnaja. Svojou šikovnosťou a túžbou zvíťaziť sme oslávili všemohúceho Boha a jeho lásku človeku, ktorú dobrotivý Pán oslávil na dvoch bratoch. Oni vynikali vo svojích odboroch (teológ a maliar), my v ovládaní stolnotenisovej rakety. Víťazom sa stal Tóth Gergő a po tretí krát si odniesol víťazný pohár k čomu mu gratulujeme. Druhý bol Peter Molnár obaja z Prše a teretí skončil Daniel Ferencz zo Šávoľa. Víťazom blahoželáme, porazeným prajeme veľa síl do tréningu. Všetci sa tešíme na stretnutie o rok.

Požehnanie automobilov

Požehnanie automobilov – vraj požehnania nikdy nie je dosť. Využili sme teda túto nedeľu a prosili o požehnanie a ochranu svätého Krištofa patróna šoférov a cestujúcich. Veriaci, ktorí chceli mohli si dať požehnať po nedeľných svätých omšiach svoje autá. Ponúkame vám aj krátky životopis: (po lat. Christophorus) (*? – † okolo 250) je katolícky a pravoslávny svätec. O jeho živote a pôsobení neexistujú žiadne autentické správy. Katolíci o ňom rozprávajú príbeh odlišný od príbehu pravoslávnych kresťanov. Jeho sviatok sa svätí u pravoslávnych kresťanov 9. mája a u katolíkov 25. júla. Jeden z neznámejších a najpopulárnejších svätcov - pomocníkov v núdzi. Vieme, že existoval a bol popravený – všetko ostatné sú len legendy. Napriek tomu požíva tento svätec mimoriadnu úctu. Svedčí o tom množstvo živností a remesiel, ktorým je patrónom. Okrem toho je aj ochrancom automobilistov. Krištof sa pravdepodobne v 2. storočí v Kanaane a od svojich rodičov dostal meno Reprobus. Žil počas vlády rímskeho cisára menom Decius (vládol 249-251). Bol to statný muž a svojou silou sa podobal na obra. Jeho sila ho priviedla k tomu, že chcel slúžiť najmocnejšiemu panovníkovi sveta, stále však nemohol nájsť toho pravého, pokiaľ mu jeden pustovník neporadil, aby prenášal na svojom obrovitom tele ľudí cez neďalekú rieku. Raz prenášal Reprobus malého chlapca, avšak v prostriedku rieky už nevládal nezvyklú váhu dieťaťa uniesť. Keď došiel na druhú stranu rieky úplne vyčerpaný povedalo dieťa : „Ježiš Kristus bol tvojím bremenom. Niesol si viacej než celý svet.“ Potom sa nechal Kristus Reprobovi poznať a v rieke ho pokrstil menom Nirdol si viristophorus, čo znamenalo „nosič Krista“. Krištof sa neskôr dostal do zajatia lykijského kráľa, ktorý kruto prenasledoval všetkých kresťanov. Aby mohol zajatého mučiť, musel vraj zavolať 400 vojakov. Po niekoľkodňovom mučení padol Krištof konečne na zem a vojaci mu mohli sťať hlavu. Úcta ku sv. Krištofovi sa šírila už od 5 storočia. Sv. Krištof je často zobrazovaný ako obor opierajúci sa o mohutnú palicu , alebo kmeň stromu a nesie na ramenách malé dieťa - Ježiška. Je patrónom cestovateľov, pútnikov, v modernej dobe prenesene automobilistov. Jeden zo štrnástich svätých pomocníkov. (prevzaté)

Deň otcov a začiatok prázdnin

Druhá júlová nedeľa sa v našej farnosti niesla v znamení otcov a detí, ktorým začínajú prázdniny. Popoludní sme sa stretli po svätej omši obetovanej za otcov našej farnosti na farskom dvore. Tu nás už čakal všetkých statný rodeo býk, tých najmenších bazén a všetkých spoločne dobroty z grilu. Dobrotivý Pán Boh nám požehnal priaznivé počasie. Býka prvý osedlal pán farár, potom aj pán starosta, ale nakoniec najlepšiu výdrž mali tí najmladší :) . Ďakujeme za príjemné popoludnie všetkým, ktorí prišli. Pánu Bohu za pekné počasie a vyprosujeme pomoc a požehnanie pre našich otcov.

Deň detí vo farnosti Šávoľ

Deň detí vo farnosti Šávoľ – v sobotu 02.06. sme spoločne oslávili Medzinárodný deň detí. Začali sme spoločnou svätou omšou, ktorou sme prosili za všetky deti našej farnosti. Potom sme sa už zabávali na farskom dvore. Mali sme pripravené nafukovacie skákacie atrakcie, minibike , prišli nám predviesť ukážku svojej práce príslušníci polície, otcovia navarili guláš, mamy a staré mamy napiekli koláče, dobrodinci priniesli nanuky a malinovky. Všetkým patrí naša vďaka a na prvom mieste Pánu Bohu, že nám požehnal priaznivé počasie. Už teraz sa tešíme o rok. Fotografie si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

Medzinárodný deň matiek

Medzinárodný deň matiek – stáva sa už tradíciou, že niektoré medzinárodné dni oslavujeme aj v našej farnosti. Nebolo tomu inak ani pri príležitosti „Medzinárodného dňa matiek“. Oslavy sme začali spoločnou svätou omšou, ktorou sme ďakovali a prosili Pána Boha za naše mamy i za všetky matky našej farnosti. Potom sme spoločne prešli symbolickú míľu pre mamu a stretli sa na príjemnom posedení na farskom dvore kde bola aj tombola. Niekoľko fotografií si môžete pozrieť v našej galérii. Ďakujeme Pánu Bohu, sponzorom a mám, ktoré nám napiekli všakovaté dobroty. Tešíme sa o rok .

Medovníčky našich starých mám

Medovníčky našich starých mám – sobotu pre treťou adventnou nedeľou sa na fare stretli mamy a staré mamy našej farnosti. Priniesli so sebou aj medovníky, ktoré doma počas týždňa napiekli a vyzdobili. Mladí ich budú počas tretej adventnej nedele rozdávať po svätých omšiach pri kostoloch za dobrovoľný príspevok. Pečivo potom bude zdobiť vianočné stoly v našich domovoch a vyzbierané milodary tam kde bude potreba. Aj takto chceme vyjadriť jednotu farnosti.

Putovný pohár bratov Bacskaiovcov - Prša 2011

V sobotu 26.11. sa v našej farnosti, vo filiálke Prša uskutočnil II. ročník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár bratov Bacskaiovcov. Do hry sa zapojili aj starší ostrieľaní hráči ako vidieť na fotografiách. Mladosť a dravosť však tento krát zvíťazili. Hlavnú cenu, putovný pohár už po druhý krát získal Tóth Gergő. Obhájil tak minuloročné víťazstvo. Ďalšie miesta si podelili mladí z Prše a Šávoľa. Aj takýmto spôsobom sme si chceli pripomenúť týchto dvoch výnimočných rodákov z našej farnosti a poďakovať za nich Bohu. Ďakujeme Pánu Bohu, obecnému zastupiteľstvu za zapožičanie kultúrneho domu, sponzorom i organizátorom za príjemné popoludnie.

Taká obyčajná sobota v našej farnosti

Taká obyčajná sobota v našej farnosti spojená s oslavou Dňa otcov a odmenou našich školákov za vysvedčenia. Aj keď s omeškaním, ale predsa sme si našli čas a poďakovať naším otcom, odmeniť školákov našej farnosti a stráviť príjemné popoludnie na fare. Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým, ktorí tento deň pripravili. Či už napečením koláčov, grilovaním, sponzorstvom a samozrejme všetkým, ktorí nám vymodlili pekné počasie.

Futbal

Natieranie veže

Mikuláš

snehuliaci

Naše videá o zážitkoch môžete nájsť na facebook-u ( klik )↓  facebook-logo